Orsaker till fukt

Det kan finnas flera orsaker till fukt i källaren. Grundmuren kan ta upp vatten från jorden, vatten kan tränga in utifrån och sippra in genom svagheter i konstruktionen, till exempel där ytterväggen möter källargolvet eller genom sprickor i murväggen. Kapillär uppsugning är också vanligt. Med ökad luftfuktighet följer kondens på de kalla ytorna i källaren. Det brukar oftast synas på grundmuren från golvet och uppåt, samt på golvet.

altan

Förr i tiden var källaren ett förvaringsutrymme

I äldre tider var man inte så noga med dränering av byggnader. Det spelade inte heller någon större roll, då källaren var tänkt som tvättrum och förvaringsutrymme, inte ett utrymme att bo och vistas i. Eftersom man inte isolerade väggar och golv, stängde man inte inne fukt orsakad av dålig dränering.

Fuktvänligt klimat

En betydande orsak till fuktproblem i vårt land är klimatet. Stora temperaturskillnader, rikligt med nederbörd, kalla vintrar, kraftig snösmältning på vårarna, mycket vatten… På sommaren är det betydligt varmare ute än i källaren och på hösten faller mycket regn. I vårt land råder de allra bästa förutsättningar för fuktproblem!

Orsaker till fukt

Orsakerna till fuktproblem är huvudsakligen:

  1. Vattentrycket är högt mot grundmuren
  2. Vatten tränger igenom källarmuren
  3. Invändiga svagheter och/eller fel

1) VATTENTRYCKET ÄR HÖGT MOT GRUNDMUREN:

Marklutning mot huset
Regnvatten rinner mot huset istället för från huset.

Hög vattentillförsel
Mycket vatten trycker på via stuprör, vattning av rabatter, läckande utomhuskran eller snö som smälter nära grundmuren.

Extrem väderlek
Onormalt riklig nederbörd och översvämningar.

2) VATTEN TRÄNGER IGENOM KÄLLARMUREN

Brister i dräneringen
Det kan finnas brister i dräneringslösningen som beror på ålder eller dåligt utförande. Är inte dräneringsledningen korrekt placerad eller inte fungerar som den skall, kan det resultera i att grundsulan/grundmurens underkant (den nedersta delen av murväggen som källarväggen vilar på) står i vatten eller att vatten står mot källarväggen. Läckage in i konstruktionen kan bli följden. Membran på ytterväggen kan också ha skadats eller vara bristfälliga. Fallerande dräneringslösning är oftast huvudorsaken till fuktproblem.

Kapillärt uppsug
Vatten vandrar kapillärt in i väggen samt upp genom grundsulan/grundmurens underkant och golvet. Det kan med tiden leda till stora fuktskador.

Dålig värmeisolering
Utan lämplig värmeisolering på utsidan, slipper värmen i källaren ut. Det ökar temperaturen och ångtrycket i den omgivande marken. En fuktvandring inåt kan uppstå.

Tätt skikt på utsidan av grundmuren
Om utsidan av muren är klädd med ångtäta skikt, tvingas fukten att torka inåt. Fuktproblem och missfärgning på insidan kan uppkomma, särskilt om källarväggen är målad med diffusionstät målarfärg. Plastskikt, asfalt etc. har ofta använts på utsidan av källarmurar vilket gör dem alltför täta. Då kan fukt visserligen inte tränga in, men den kommer heller inte ut. Detta är en vanlig orsak till fuktproblem.

Misstag i byggprocessen
Tyvärr förekommer alltför mycket slarv och fel i byggprocessen.

Gammal byggnad
Eftersom källare i äldre hus inte konstruerades för att användas som boutrymme utan endast som förvarings- och tvättutrymme, fick de sällan vattenspärr.

3) INVÄNDIGA SVAGHETER OCH/ELLER FEL

Kondens på (kall) yttervägg
Med stora temperaturskillnader mellan ute och inne och med stor fuktproduktion från till exempel tvättstuga och våtutrymme, kan kondens uppstå.

Läckage
Läckage från gamla eller frostsprängda rör.

Invändig värmeisolering
Isoleras källarväggarna invändigt men ej utvändigt, kan effekten bli en kall konstruktion som håller samma relativa fuktighet som den omgivande marken. Det här kan ofta vara en idealisk grogrund för svamp- och mögeltillväxt. Fukten i väggen kan inte komma ut på insidan, men inte heller på utsidan, då murar ofta gjorts vattentäta utvändigt.

Orsakerna till fukt kan vara flera. Ta därför kontakt med fackfolk för att få en besiktning och förslag på adekvata åtgärder.